Een eerste Mix-sessie

4 oktober '19

Op dinsdagavond 24 september jl. vond de eerste mixsessie over het plan voor de Camera Obscuradreef plaats. Tien geïnteresseerde buurtbewoners en vertegenwoordigers van Mitros, gebiedsontwikkelaar BPD, de gemeente en stedenbouwkundig bureau BGSV kwamen bij elkaar in de OBO Spoorzicht om zich te buigen over de eerste plannen voor het gebied.

Kennismaken

Gespreksleider Edwin Prins opende de eerste sessie met een uitleg over de opzet en het doel van de Mixsessies. De opzet is om de plannen van de makers (de professionals) beter te maken en aan te vullen door de inbreng van de gebruikers (buurtbewoners) van het gebied. Het onderwerp voor de eerste avond is hoe de gebouwen op en rond het binnenterrein zich verhouden tot de functie en de maat van het openbaar gebied. Oftewel, wat voor functie moet het openbaar gebied straks krijgen? Voor wie is het bedoeld en welke maat en inrichting horen daar bij?

De eerste Mixsessie stond ook in het teken van kennismaken, waarbij iedereen in de kennismakingsronde aan kon geven wat zijn of haar wens was voor het toekomstige plein. De wensen liepen uiteen van ‘niets aan veranderen’ tot ‘het mag wel wat kleiner’. Een veel gehoorde wens was die voor meer groen, aandacht voor ecologie en voor klimaat. Ook wensen de buurtbewoners een plek die voor iedereen wat te bieden heeft. Dus niet alleen veilige speelplekken voor kinderen, maar ook ontmoeting (en barbecue!) voor alle bewoners uit de buurt werden als wensen meegegeven aan de makers.

Oorsprong en doelstelling van het project

Na de voorstelronde gaven Carina Hak van BPD en Jop van Buchem van Mitros uitleg over de oorsprong en doelstelling van het Mix-project, namelijk betere spreiding van het aantal sociale huurwoningen over de stad door uitruil van ontwikkellocaties tussen Mitros en BPD. Monique van Kampen en Leon Borlee vullen aan dat dit ook voor de gemeente Utrecht een belangrijke doelstelling is. Daarnaast staat voor de de inrichting van de openbare ruimte  het aspect veiligheid voorop bij alle ontwikkelingen in Overvecht. Voor de Camera Obscura  locatie betekent het Mix-project concreet dat 80 sociale huurwoningen van Mitros zullen verdwijnen (en elders in de stad terugkomen) en BPD circa 160  middeldure huur- en koopwoningen wil toevoegen.

De plannen tot nu toe

Stedenbouw kundige Merel Bakker van BGSV geeft een presentatie van de plannen tot nu toe. Waarbij ze benadrukt dat de plannen nog pril zijn en er nog de nodige onderzoeksvragen open staan. Tijdens de presentatie geven de gebruikers reacties op de beelden en gaan ze in gesprek met de makers. Na een analyse van het gebied en de verbeterpunten, laat Merel de eerste schetsen voor de nieuwbouw zien. Uitgangspunt is vergroening van het binnengebied, mede door het naar buiten plaatsen van het parkeren en het verkeer. Ook laat ze zien dat in het binnengebied twee rijen van acht eengezinswoningen zijn bedacht. Met een ‘pleinenstudie’ met voorbeelden uit verschillende steden en andere delen van Utrecht laat Merel zien hoe wonen aan een groen plein eruit kan zien en hoe groot dat soort pleinen zijn. Op het vergroenen wordt positief gereageerd door de aanwezige buurtbewoners. Dit sluit ook aan bij het plan een aantal bewoners voor het Groenste plein van Utrecht. Wel wordt de vraag gesteld of alle buurtbewoners wel zo blij zal zijn wanneer ze niet meer met de auto tot voor de voordeur kunnen komen.

Ruimte om over de invulling verder te praten

Het meest kritisch zijn de buurtbewoners over de eengezinswoningen die in de plannen zijn toegevoegd aan het binnengebied. De vraag is of dit een voldongen feit is of dat hier nog invloed op kan worden uitgeoefend. De makers geven aan dat er ruimtelijke, programmatische  en financiële kaders zijn waar aan voldaan moet worden, maar dat er zeker ruimte is om over de invulling/plaatsing verder te praten.

Vanuit de gebruikers worden daarna alternatieven ingebracht in de vorm van het toevoegen van bouwlagen op appartementen blokken en/of het toevoegen van eengezinswoningen onder appartementenblokken, waardoor de twee rijen eengezinswoningen in het binnengebied volgens hen zouden kunnen worden teruggebracht tot één rij of liever helemaal geen (zie de afbeelding hieronder).

Voor een aangegeven alternatief met bouwen in de groenstrook langs het spoor wordt door de gemeente aangegeven dat deze groenstrook vrij van bebouwing moet blijven. Dit is onderdeel van structureel groen om Overvecht heen, waar juist bebouwing is samengevoegd om plaats te maken voor groen.  Daarnaast wordt de makers gevraagd om alternatieven te presenteren voor het parkeren. Tot slot wordt gevraagd of inzichtelijk kan worden gemaakt wat de verschillende bouwblokken voor effect hebben op de bestaande bebouwing voor wat betreft het uitzicht en de bezonning. Deze onderzoeksvragen van de gebruikers worden door de makers opgepakt en de resultaten worden in een volgende Mixsessie teruggekoppeld. Verder wordt afgesproken om de volgende keer te starten met een gezamenlijk wandeling door het gebied.

Het onderwerp voor de twee Mixsessie wordt, naast de terugkoppeling vanuit de onderzoeksvragen uit de eerste sessie, het gebruik en de inrichting van de groene binnengebied(en).

Ruimte om over de invulling verder te praten

Ook actief meedenken?

Bij de afsluiting geven enkele buurtbewoners aan positiever naar huis te gaan dan dat ze waren gekomen naar de sessie. Dit omdat deze eerste Mixsessie meer duidelijkheid heeft gegeven over de plannen en er geluisterd werd naar de inbreng van de gebruikers. Toch blijft men ook kritisch, omdat men eerst wil zien of en hoe hun input ook daadwerkelijk tot aanpassingen in het plan zullen leiden. Afgesproken is om over een aantal weken een tweede Mixsessie in te plannen.

Ben je geïnteresseerd en wil jij als buurtbewoner ook actief meedenken? Meld je dan alsnog aan! In de Mixsessies praat een zo divers mogelijke groep omwonenden in drie bijeenkomsten met de stedenbouwkundige over verschillende thema’s en zij geven hun mening over de eerste ontwerpen later dit jaar.
Je kunt je opgeven door een mail te sturen aan [email protected] Vermeld je naam, leeftijd en adres. Beschrijf ook kort wat je motivatie is om deel te nemen. Als er teveel aanmeldingen zijn helpt dat bij het selecteren van een diverse groep mensen. En lees nu alvast de spelregels (PDF) van de sessies even door. 

  Home
  Nieuwsoverzicht